نویسنده وردپرس

نویسنده :امکان ارسال پست ها را دارد نویسنده تنها اقدام به نوشتن و ارسال پست ها و صفحات بپردازد در این حالت مطلب ارسالی توسط مشارکت کننده تا زمانی که توسط مدیر مورد تایید قرار نگیرد بر روی سایت به […]